Voorwaarden

ARTIKEL 1- DEFINITIES

1.1) Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met PrijzenBlad.
1.2) Opdrachtnemer: PrijzenBlad.
1.3) Producten: de producten die door PrijzenBlad worden geleverd aan de Klant, te weten magazines en eventuele andersoortige producten die aan de klant worden opgestuurd.
1.4) Diensten: de diensten die door PrijzenBlad worden geleverd aan de Klant, te weten online account en eventuele andersoortige diensten
1.5 Prijs/Prijzen: de door PrijzenBlad gehanteerde prijs voor haar abonnementen en producten.
1.6) Overeenkomst: de overeenkomst die PrijzenBlad sluit met de Klant.
1.7) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PrijzenBlad georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.8) Kwartaal: een deel van een kalenderjaar, bestaande uit 3 opeenvolgende maanden


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van PrijzenBlad.
2.2) De toepasselijkheid van de mogelijke algemene voorwaarden van de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3) Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.In dat geval zal PrijzenBlad een vervangende bepaling invoegen, met als doel om een vervangende bepaling overeen te komen die het doel van de geheel of gedeeltelijk vernietigde bepaling, zo dicht mogelijk nadert.
2.4) Indien PrijzenBlad niet steeds strikte naleving van deze algemene bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat PrijzenBlad in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5) Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:236 BW juncto 6:237 BW kan worden aangemerkt.


ARTIKEL 3 - OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN EN PRIJSOPGAVEN

3.1) Indien een door PrijzenBlad gedaan aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien de klant het aanbod niet aanvaardt, komt dit aanbod direct te vervallen.
3.3) Tussen partijen komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat de Klant ingaat op een aanbod van PrijzenBlad door aangaan van een abonnement via internet, telefoon, schriftelijk of enig ander communicatiemiddel, waarmee PrijzenBlad haar abonnementen bij Klanten aanbiedt.
3.4) PrijzenBlad heeft het recht om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien PrijzenBlad op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is PrijzenBlad gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, te annuleren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.


ARTIKEL 4 - DUUR EN OPZEGGING

4.0) Opzegging kan binnen 14 dagen na ontvangst van de product en dienst
4.1) De overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 Kwartaal.Na de bedenktermijn.
4.2) De Klant kan de overeenkomsten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken na de laatste betaling van de kwartaal.
4.3) Opzegging van overeenkomsten is vormvrij.


ARTIKEL 5 - PRIJS EN BETALING

5.1) De Prijzen zijn opgemaakt in Euro's, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant worden gecommuniceerd.
5.2) De Klant machtigt PrijzenBlad door eenmalig een termijnbetaling over te maken of door middels van een automatische incasso om de verschuldigde bedragen van het door de Klant opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven. Het verschuldigde bedrag zal na de eerste levering van de rekening van de Klant worden afgeschreven.
5.3) PrijzenBlad behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaande aan de levering te eisen indien de Klant geen machtiging wil afgeven, doch door middel van een overboeking wil voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijk recht op betaling voorafgaande aan de levering komt PrijzenBlad eveneens toe indien het betalingsgedrag van de Klant in het verleden hiertoe aanleiding geeft dan wel als blijkt dat de bedragen niet door middel van de machtiging kunnen worden afgeschreven.
5.4) Als een bedrag na 3pogingen door PrijzenBlad niet van de rekening van de Klant kan worden afgeschreven, wordt er een bericht verstuurd (dit kan door middel van elk door PrijzenBlad gewenst communicatiemiddel) aan de Klant waarin hem wordt verzocht binnen 8 dagen de betaling over te maken.
5.5) Indien partijen betaling door middel van overboeking zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 8 dagen na de datum van het aangaan van het abonnement te worden overgemaakt. Nadat de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zal PrijzenBlad overgaan tot levering.
5.6) Indien de door Klant verschuldigde bedragen niet van de opgegeven rekening van de Klant kunnen worden afgeschreven, dan wel Klant niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde bedragen opeisbaar zijn geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van PrijzenBlad.
5.7) Indien Klant in verzuim is met het (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting, is de Klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van in elk geval 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen dan 15 % van het verschuldigde bedrag, heeft PrijzenBlad het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.
5.8) Indien PrijzenBlad, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling richt aan de Klant, doet dit niet af aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
5.9) Wanneer PrijzenBlad om redenen als genoemd in artikel 3 de bestelling annuleert en de Klant reeds tot betaling is overgegaan, zal PrijzenBlad deze betaling binnen dertig dagen na annulering terugstorten.


ARTIKEL 6 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

PrijzenBlad heeft het recht om nakoming uit hoofde van Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien;
6.1)de Klant in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, of;
6.2)duidelijk is dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens PrijzenBlad zal (kunnen) voldoen, dan wel;
6.3)wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Klant door de Klant zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd, wanneer de wet schuldsanering voor natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard of wanneer de Klant daartoe een verzoek doet, de Klant onder curatele is gesteld, dan wel;
6.4)ten laste van de Klant enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. In bovenstaande gevallen worden eventuele verplichtingen van de Klant uit hoofde van alle Overeenkomsten direct opeisbaar.


ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Al het geen door PrijzenBlad aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van PrijzenBlad, zolang PrijzenBlad nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de aan PrijzenBlad op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Klant. De Klant is, zolang deze niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde magazines of puzzelboekjes te vervreemden en/of te bezwaren. Indien de Klant opzegt, zonder dat deze aan zijn volledige betalingsverplichting heeft voldaan op dat moment van opzegging, berust op de producten die de klant toegestuurd heeft gekregen van PrijzenBlad een eigendomsvoorbehoud, en is de eigendom van die producten, niet overgegaan op de klant. De klant is derhalve verplicht om de magazines en/of puzzelboekjes die hij dan nog onder zich houdt, op de kortst mogelijke termijn te retourneren aan PrijzenBlad.


ARTIKEL 8 - KLACHTEN

8.1) Indien de Klant een ander dienst en/of product ontvangt dan deze besteld had, dan wel het ontvangen dienst en/of product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met PrijzenBlad teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan bij PrijzenBlad te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.
8.2) De Klant kan PrijzenBlad telefonisch dan wel per e-mailbericht van de klacht op de hoogte stellen. PrijzenBlad raadt aan de geleverde diensten en/of producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn te melden.
8.3) De Klant ontvangt naar aanleiding van een klacht binnen vijf werkdagen van PrijzenBlad een bevestiging van ontvangst van de klacht.
8.4) De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen de termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten.
8.5) Indien sprake is van een beschadigd dienst en/of product dan wel een verkeerde levering, zal PrijzenBlad overgaan tot herlevering van het daadwerkelijk bestelde dienst dan wel een nieuw en onbeschadigd dienst en/of product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.


ARTIKEL 9 - GARANTIE

9.1) PrijzenBlad garandeert dat de door haar geleverde diensten en/of producten de eigenschappen bevatten zoals door PrijzenBlad gespecificeerd
9.2) Een eventuele aanspraak op garantie door de Klant laat onverlet dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zoals die voortvloeien uit deze algemene leveringsvoorwaarden, dient te voldoen.
9.3) Aanspraken op garantie zijn beperkt tot levering van een niet gebrekkig dan wel vervangend dienst en/of product of terugbetaling van de kosten van het dienst en/of product, dit naar keuze van PrijzenBlad .Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent.


ARTIKEL 10 - ANNULERING

10.1) De Klant heeft het recht om de overeenkomst, zonder opgaaf van reden te ontbinden c.q. te annuleren gedurende veertien dagen na ontvangst van het eerste dienst en product. De ontbinding c.q. annulering is vormvrij;


ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1) Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant handelt als rechtspersoon, niet natuurlijk persoon
11.2) De aansprakelijkheid van PrijzenBlad uit hoofde van productaansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.
11.3) De aansprakelijkheid van PrijzenBlad, anders dan uit hoofde van productaansprakelijkheid, is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product.
PrijzenBlad is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte/gevolgschade.


ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS

12.1) De gegevens van de Klant zullen door PrijzenBlad worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door PrijzenBlad de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale en internationale wetgeving in acht genomen.
12.2) De contactgegevens van de Klant kunnen voorts worden gebruikt om de Klant volledig op de hoogte te houden van Producten die door PrijzenBlad en/of haar partners worden aangeboden. Bij gebruik van de contactgegevens van De Klant worden de wettelijke bepalingen daaromtrent door PrijzenBlad in acht genomen.
12.3) De klant geeft zijn toestemming aan PrijzenBlad om zijn persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Hiervoor heeft de Klant uitdrukkelijk zijn toestemming gegeven bij het aangaan van de Overeenkomst.
12.4) De klant stemt er mee in dat PrijzenBlad de gegevens mag gebruiken voor het aanbieden van andere diensten of producten van de PrijzenBlad aan de klant.
12.5) De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt door PrijzenBlad.
12.6) PrijzenBlad verstrekt de verkregen persoonsgegevens van de Klant aan Premium Services KVK 68927789 ten behoeve van de facturering en incassering.


ARTIKEL 13 - GESCHILLENBESLECHTING

13.1) Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2) Geschillen tussen de Klant en de PrijzenBlad over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door PrijzenBlad te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als PrijzenBlad worden voorgelegd aan een erkende Geschillencommissies voor Consumentenzaken of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
13.3) Een geschil kan slechts aan de geschillencommissie worden voorgelegd indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan PrijzenBlad heeft voorgelegd.
13.4) Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
13.5) De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
13.6) De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan PrijzenBlad surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
13.7) Ter vrije keuze van PrijzenBlad mogen geschillen ook direct ter beoordeling aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.